Algemene voorwaarden AWentertainment - Video-opnames

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- AWentertainment: de website die video-opnames verkoopt;

- Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van AWentertainment en video-opnames koopt;

- Video-opnames: de audiovisuele producten die AWentertainment te koop aanbiedt via haar website.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen AWentertainment en de Klant.

3. Aanbod en bestellingen

3.1 Het aanbod van AWentertainment is vrijblijvend en kan te allen tijde worden gewijzigd.

3.2 Bestellingen worden geplaatst via de website van AWentertainment. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de Klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

3.3 AWentertainment behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren in geval van vermoeden van fraude of misbruik.

4. Prijs en betaling

4.1 De prijzen op de website van AWentertainment zijn in euro's en inclusief btw.

4.2 Betaling dient vooraf te geschieden via de betaalmethoden die op de website van AWentertainment worden aangeboden.

4.3 In geval van betalingsachterstand is de Klant van rechtswege in verzuim en is AWentertainment gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

5. Levering en eigendomsvoorbehoud

5.1 Na ontvangst van de betaling zal AWentertainment de video-opnames digitaal ter beschikking stellen aan de Klant via dvd, blu-ray of usb-stick.

5.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de benodigde apparatuur en software te hebben om de video-opnames af te kunnen spelen.

6. Garantie en klachten

6.1 AWentertainment garandeert dat de geleverde video-opnames voldoen aan de overeenkomst en aan de gebruikelijke eisen van bruikbaarheid en betrouwbaarheid.

6.2 De Klant dient de geleverde video-opnames bij ontvangst te controleren op eventuele gebreken of afwijkingen. Eventuele klachten dienen binnen zeven dagen na ontvangst van de video-opnames schriftelijk aan AWentertainment te worden gemeld.

6.3 Bij gegronde klachten zal AWentertainment de video-opnames vervangen of het aankoopbedrag restitueren.

7. Aansprakelijkheid

7.1 AWentertainment is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de video-opnames door de Klant.

7.2 AWentertainment is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.3 De aansprakelijkheid van AWentertainment is beperkt tot de hoogte van het aankoop